Skip to product information
1 of 3

Hasco

Valused 30 kapsułek

Valused 30 kapsułek

Regular price $16.99
Regular price Sale price $16.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Valused has traditionally been used as a sedative and sleep aid.

A plant preparation with a calming effect and facilitating falling asleep. It reduces nervous tension and causes the subsidence of nervous contractions in the abdominal cavity. The article is traditionally used to relieve symptoms in states of tension and anxiety (e.g., palpitations) associated with, inter alia, With menopause and in states of nervous exhaustion, hyperactivity and difficulty falling asleep. Additionally, it is also used in many symptoms of vegetative neurosis, such as, for example, painful contractions of the stomach and intestines (intestinal colic), painful contractions of the uterus with a nervous basis.

Dosage
The drug is administered orally. Adults and children over 12 years of age: 2 capsules 2 to 3 times a day. In case of difficulty falling asleep, take 2 to 3 capsules once 0.5 hour before bedtime.
Do not use the drug for more than 2 weeks.

Composition
(1 capsule contains): active substances: Valerianae radix extractum siccum 60 mg (valerian root dry extract with valerian acids content not less than 0.8%), Lupuli strobuli extractum siccum 40 mg (dry extract of hops with flavonolds in converted into rutoside, not less than 0.4%), Passiflorae herbae extractum siccum 40 mg (dry passion fruit extract with the content of flavonoids in the ratio of vitexin not less than 2.0%)
Excipients: refined soybean oil, soy lecithin, hydrogenated coconut oil, refined palm oil, yellow wax, gelatin, glycerol, sorbitol (dry residue from 70% sorbitol solution), E 171 titanium dioxide, black iron oxide E172, yellow iron oxide E172 .

Action
The product contains extracts from three plant materials: valerian root, hop cones and passion flower. It has traditionally been used as a sedative to help you sleep.

Indications
The drug is traditionally used to relieve symptoms in states of nervous tension as a sedative and in periodic difficulty in nervous sleep.

Contraindications
VALUSED should not be used if:
* hypersensitivity to any component of the drug,
* valerian intolerance,
* in patients with rare hereditary problems of fructose intolerance,
The drug contains refined soybean oil. Do not use in cases of known hypersensitivity to peanuts or soy. Consult your doctor, even if the above warnings apply to situations in the past.

Side effects
Like all medicines, VALUSED may cause side effects.
The drug is generally well tolerated at the recommended doses. Gastrointestinal disturbances have been observed in people who do not tolerate valerian root.
In isolated cases, there was nausea and increased heart rate (tachycardia) after the administration of passion flower. Some people may experience other side effects while taking this medicine.

Pregnancy and breastfeeding
Ask your doctor for advice before using the drug.
It is not recommended to use the drug during pregnancy and breastfeeding due to the lack of data on the safety of valerian, hops and passion flower extracts.

Producer
Pharmaceutical Production Company "Hasco-Lek" S.A.

Opis

Valused stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie.

Preparat roślinny o działaniu uspokajającym i upraszczającym zasypianie. Zmniejsza napięcie nerwowe i powoduje ustępowanie skurczów na tle nerwowym w obrębie jamy brzusznej. Artykuł stosowany jest tradycyjnie w celu łagodzenia objawów w stanach napięcia i niepokoju (np. Uczucie kołatania serca) związanych m.in. Z okresem przekwitania i w stanach wyczerpania nerwowego, nadpobudliwości i trudnościach w zasypianiu. Pomocniczo wykorzystywany jest w dodatku w wielu objawach nerwicy wegetatywnej jak np. Bolesne skurcze żołądka i jelit (kolka jelitowa), bolesne skurcze macicy o podłożu nerwowym.

Dawkowanie
Lek stosuje się doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 kapsułki 2 do 3 razy na dobę. Przy trudnościach w zasypianiu 2 do 3 kapsułek jednorazowo na 0,5 godziny przed snem.
Nie należy stosować leku dłużej niż 2 tygodnie.

Skład
(1 kapsułka zawiera): substancje czynne: Valerianae radix extractum siccum 60 mg (suchy wyciąg z korzenia kozłka o zawartości kwasów walerenowych nie mniej niż 0,8%), Lupuli strobuli extractum siccum 40 mg (suchy wyciąg z szyszek chmielu o zawartości flawonoldów w przeliczeniu na rutozyd nie mniej niż 0,4%), Passiflorae herbae extractum siccum 40 mg (suchy wyciąg z ziela męczennicy o zawartości flawonoidów w przeliczeniu na witeksynę nie mniej niż 2,0%)
Substancje pomocnicze: olej sojowy oczyszczony, lecytyna sojowa, olej kokosowy uwodorniony, olej palmowy rafinowany, wosk żółty, żelatyna, glicerol, sorbitol (sucha pozostałość z 70% roztworu sorbitolu), dwutlenek tytanu E 171, tlenek żelaza czarny E172, tlenek żelaza żółty E172.

Działanie
Produkt zawiera wyciągi z trzech surowców roślinnych: korzenia kozłka lekarskiego, szyszek chmielu oraz ziela męczennicy. Stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie.

Wskazania
Lek stosowany jest tradycyjnie w celu łagodzenia objawów w stanach napięcia nerwowego jako środek uspokajający oraz w okresowych trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym.

Przeciwskazania
Nie należy stosować leku VALUSED w przypadku:
* nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,
* nietolerancji waleriany,
* u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy,
Lek zawiera oczyszczony olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję. Należy się skonsultować z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek VALUSED może powodować działania niepożądane.
Lek jest na ogół dobrze tolerowany w zalecanych dawkach. Obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe u osób źle tolerujących korzeń waleriany.
W pojedynczych przypadkach wystąpiły nudności oraz przyspieszenie akcji serca (tachykardia) po podaniu ziela męczennicy. U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania wyciągów z kozłka, chmielu i męczennicy.

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "Hasco-Lek" S.A.

 

View full details