Skip to product information
1 of 5

Herbapol

Nervosol K płyn doustny 100ml

Nervosol K płyn doustny 100ml

Regular price $12.49
Regular price Sale price $12.49
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Nervosol K liquid is used in mild states of nervous tension.

Nervosol is a traditional herbal medicinal product for use in specific indications resulting only from its long-term use.

Dosage
Orally: 5 ml (1 teaspoon) of the drug 3 times a day.
In case of difficulty falling asleep, it is recommended to take an additional dose of 5-10 ml (1-2 teaspoons) within 30-60 minutes before going to bed with the earlier dose during dinner (if necessary).
Avoid sun exposure after using the drug.

Composition
The active substance of the drug is a complex extract (1: 2) of: 25% valerian root (Valerianae radice), 25% lemon balm herb (Melissae herba), 20% angelica root (Angelicae archangelicase radice), 15% hops9 Lupuli flore), 15% lavender flower (Lavandulae flore).
The preparation contains 50-57% (V / V) of ethanol (alcohol), i.e. about 2.16 g in 5 ml

Indications
Nervosol is used in mild states of tension and anxiety and in periodic difficulties in falling asleep. If after 7 days there is no improvement or the patient feels worse, see a doctor.

Contraindications
Nervosol should not be used if the patient is allergic to the active substance.

Side effects
During the use of Nervosol, the following may occur:
Immune system disorders:

  • Allergic reactions (frequency unknown)
  • Skin and subcutaneous tissue disorders:
  • Skin hypersensitivity to sunlight (frequency unknown)
  • Gastrointestinal Disorders:
  • Nausea, cramping abdominal pain (frequency not known)


Warnings and Precautions
Talk to your doctor or pharmacist before using Nervosol. The drug contains on average 53.5% (V / V) of ethanol (alcohol), i.e. about 2.16 g in 5 ml, which is equivalent to about 50 ml of beer or about 20 ml of wine.
It is not recommended for use in people suffering from epiplepsia, liver disease or alcoholism.
The drug components of the angelica root extract contain furanocoumarins (psoralen), which cause photosensitivity reactions of the skin (photoallergy) and inflammation of the skin. Therefore, while taking Nervosol, avoid excessive exposure to the sun and / or intense exposure to UV rays (e.g. solarium),
Concomitant use of the drug with synthetic sedatives is not recommended.

Use of other medications
Tell the doctor or pharmacist about all the drugs that the patient is taking now or recently, and about the drugs that the patient is going to take. No drug-drug interaction studies have been performed with Nervosol. Concomitant use of the drug with synthetic sedatives is not recommended.

Pregnancy and breastfeeding
Due to the lack of clinical studies on safety during pregnancy and breastfeeding and the ethanol content in the product, the use of Nervosol during this period is not recommended. The effect of the drug on fertility is unknown.

Use of the drug in children and adolescents
Due to the lack of clinical data and the ethanol content in the product, Nervosol is not recommended for use in children under 12 years of age.

Opis

Nervosol jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Dawkowanie
Doustnie: 5 ml(1 łyżeczka) leku 3 razy na dobę.
W przypadku trudności w zasypianiu zaleca się przyjęcie dodatkowo jednej dawki 5-10 ml(1-2 łyżeczki) w czasie 30-60 minut przed udaniem się na spoczynek z wcześniejszą dawką podczas kolacje(jeśli to konieczne).
Po zastosowaniu leku unikać przebywania na słońcu.

Skład
Substancją czynną leku jest wyciąg złożony(1:2) z: 25% korzenia kozłka(Valerianae radice), 25% ziela melisy(Melissae herba), 20% korzenia arcydzięgla(Angelicae archangelicase radice), 15% szyszek chmielu9Lupuli flore), 15% kwiatu lawendy(Lavandulae flore).
Preparat zawiera 50-57%(V/V) etanolu(alkoholu), tzn. ok. 2,16 g w 5 ml

Wskazania
Nervosol jest stosowany w łagodnych stanach napięcia i niepokoju oraz w okresowych trudnościach w zasypianiu. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwskazania
Leku Nervosol nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną.

Działania niepożądane
Podczas stosowania leku Nervosol mogą wystąpić:
Zaburzenia układu immunologicznego:
Reakcje alergiczne(częstość nieznana)
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Nadwrażliwość skóry na światło słoneczne(częstość nieznana)
Zaburzenia żołądka i jelit:
Nudności, skurczowe bóle brzucha(częstość nieznana)

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Nervosol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Lek zawiera średnio 53,5%(V/V) etanolu(alkoholu), tzn. ok. 2,16 g w 5 ml, co jest równoważne ok 50 ml piwa lun ok. 20 ml wina.
Nie zaleca się stosowania leku u osób ciepiących na epiplepsję, choroby wątroby lub chorobę alkoholową.
Składniki leku wyciągu z korzenia arcydzięgla zawiera furanokumaryny(psoralen), które powodują rakcje nadwrażliwości skóry na światło(fotoalergia) i stany zapalne skóry. Zatem w trakcie leku Nervosol należy unikać duższego przebywania na słońcu i/lub intensywnego naświetlania promieniami UV(np. solarium),
Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie leku z syntetycznymi środkami uspokajającymi.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu leczniczego Nervosol z innymi lekami. Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie leku z syntetyczymi środkami uspokajającymi.

Ciąża i karmienie piersią
Ze względu na brak badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa w czasie ciąży i karmienia piersią i zawartość w produkcie etanolu stosowanie leku Nervosol w tym okresie nie jest zalecane. Wpływ leku na płodność jest nieznana.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Ze względu na brak danych klinicznych i zawartość w produkcie etanolu nie jest zalecane stosowanie leku Nervosol u dzieci poniżej 12 lat.

View full details