Skip to product information
1 of 3

Schulke

Octenisept płyn na skóre 50ml | Wound Antiseptic Spray

Octenisept płyn na skóre 50ml | Wound Antiseptic Spray

Regular price $17.99
Regular price Sale price $17.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Octenisept is a disinfecting liquid containing active substances: octenidine dihydrochloride, phenoxyethanol. It has bactericidal, fungicidal and virucidal action.

Composition
The active substances are: octenidine dihydrochloride and phenoxyethanol.
100 g of the liquid contains 0.10 g of octenidine dihydrochloride and 2.00 g of phenoxyethanol.

The other ingredients are: cocamidopropyl betaine - 30% or 38% solution (cocosamide dimethylammonium acetate, sodium chloride, water), sodium D-gluconate, glycerol 85%, sodium hydroxide, purified water.

Dosage
Always take this medicine exactly as described in the package leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Octenisept is recommended for use undiluted. Cutaneous or focal application.

Action
The drug is destructive to bacteria (including Chlamydium and Mycoplasma), fungi, yeasts, protozoa (Trichomonas), viruses (Herpes simplex, inactivates HBV and HIV). The action of the drug lasts for an hour and thus ensures safety in diagnostic, therapeutic or surgical procedures. Octenidine dihydrochloride belongs to cationic compounds, has two active centers, acts on the wound and skin surface. Phenoxyethanol completes the range of action of octenidine dihydrochloride by acting in the deeper layers of the skin and mucous membranes.

Indications
Octenisept is intended for short antiseptic procedures related to the wound, mucosa and adjacent skin, before diagnostic and surgical procedures in gynecology, urology, proctology, dermatology, geriatrics, venereology, obstetrics, in intensive care units and infectious wards

 • when working on clean and rinsing infected surgical wounds;
 • when drafting infected burn wounds and venous ulcers;
 • when rinsing skin abscesses, subcutaneous tissue, perianal abscesses, infected hematomas, etc.;
 • in the care of wounds and postoperative sutures;
 • in the area of ​​the female reproductive organs, e.g. inflammation of the vagina and glans penis of a man;
 • before diagnostic procedures in the urinary system;
 • when catheterizing;
 • before vaginal and extra-vaginal tests;
 • in activities before, during and after childbirth;
 • for postoperative and postpartum vaginal irrigation before IUP insertion;
 • before activities related to artificial insemination;
 • before andrological examinations;
 • in pediatrics;
 • for disinfecting the oral cavity, e.g. aphthae, tooth resection.

Contraindications
Do not use Octenisept

 • If you are allergic to octenidine dihydrochloride, phenoxyethanol or any of the other ingredients of this medicine.
 • Octenisept should not be used to rinse the abdominal cavity.

Side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

In rare cases, you may experience a feeling of warmth or a burning sensation after vaginal irrigation.
When rinsing the mouth, the bitter taste lasts for about 1 hour due to the effect of the medicine.

Warnings and Precautions
Keep out of the reach and sight of children.
Store below 25 degrees Celsius.
Shelf life after opening the package 3 years.

Use of other medications
Tell your doctor or pharmacist about all the drugs you are taking or have recently taken, and about any drugs you plan to take.

Octenisept should not be used together with PVP-iodine (povidone iodine complex) antiseptics on adjacent parts of the body as severe brown or even purple discoloration can occur. Octenisept, as a cationic drug, can form sparingly soluble residues in combination with anionic washing agents or detergents. Due to the possibility of interaction with anionic compounds, it is recommended to use distilled water (or water for injections) as a solvent.

Pregnancy and breastfeeding
If a woman is pregnant or breastfeeding, thinks she may be pregnant or is planning to have a baby, she should ask her doctor for advice before taking this medicine.

Opis

Octenisept jest płynem dezynfekującym zawierającym substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol. Lek działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol.
100 g płynu zawiera 0,10 g oktenidyny dichlorowodorku i 2,00 g fenoksyetanolu.

Pozostałe składniki to: kokamidopropylobetaina -roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Octenisept zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej. Podanie na skórę, doogniskowo.

Działanie
Lek działa niszcząco na bakterie (w tym na Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV i HIV). Działanie leku utrzymuje się przez godzinę i tym samym zapewnia bezpieczeństwo przy wykonywaniu zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych lub operacyjnych. Oktenidyny dichlorowodorek należy do związków kationowo-czynnych, posiada dwa aktywne centra, działa na powierzchni rany i skóry. Fenoksyetanol uzupełnia zakres działania oktenidyny dichlorowodorku, działając w głębszych warstwach skóry i błon śluzowych.

Wskazania
Octenisept przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, na oddziałach intensywnej terapii i oddziałach zakaźnych

 • przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych;
 • przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych;
 • przy płukaniu ropni skóry, tkanki podskórnej, ropni okołoodbytniczych, zakażonych krwiaków, itp.;
 • przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych;
 • w obrębie narządów rodnych kobiety np. zapalenie pochwy i żołędzi prącia mężczyzny;
 • przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym;
 • przy cewnikowaniu;
 • przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi;
 • przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie;
 • do pooperacyjnych i poporodowych irygacji pochwy przed założeniem IUP;
 • przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem;
 • przed badaniami andrologicznymi;
 • w pediatrii;
 • do dezynfekcji jamy ustnej np. afty, resekcja zęba.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Octenisept

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Nie należy stosować leku octenisept do płukania jamy brzusznej.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po irygacjach pochwy w rzadkich przypadkach może wystąpić odczuwane wrażenie ciepła lub pieczenia.
Przy płukaniu jamy ustnej gorzki smak utrzymuje się około 1 godzinę, ma to związek z działaniem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C.
 • Okres ważności po otworzeniu opakowania 3 lata.


Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Octenisept nie należy stosować razem z antyseptykami na bazie PVP-jodu (kompleks jodu z powidonem) na sąsiadujących partiach ciała, ponieważ może dojść do silnych brązowych, a nawet fioletowych przebarwień. Octenisept jako lek kationowy może w połączeniu z anionowymi środkami myjącymi lub detergentami tworzyć trudno rozpuszczalne pozostałości. Ze względu na możliwość wystąpienia interakcji ze związkami anionowymi, zaleca się stosowanie jako rozpuszczalnika wody destylowanej (lub wody do wstrzykiwań)

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku.

View full details