Skip to product information
1 of 3

Gedeon Richter

Groprinosin Syrop 150ml

Groprinosin Syrop 150ml

Regular price $19.99
Regular price $24.99 Sale price $19.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Groprinosin is a medicine in the form of Surop, the active substance of which is inosine pranobex, which shows antiviral activity and increases the activity of the immune system. It can be used both by adults and children over 1 year of age.

Ingredients
The active substance of the drug is inosine pranobex (Inosinum pranobexum).

1 ml of syrup contains 50.0 mg of inosine pranobex.

Excipients: sucrose, methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate, purified water, sodium saccharin, glycerol, ethanol 96% and raspberry flavor L-144739 (sugar, propylene glycol, ethanol, natural fragrance).

Dosage
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The drug should be administered orally. The syrup should be measured using the measuring cup included in the package.
The recommended daily dose is 50 mg / kg body weight (1 ml / kg body weight) administered in 3-4 equal doses.
Treatment usually lasts for 5 to 14 days, but after symptoms have resolved, treatment is usually continued for 1 or 2 days.
If, after 5 to 14 days, there is no improvement or the patient feels worse, see your doctor.

Action
Inosine pranobex contained in the composition stimulates the immune system, stimulating it to work, especially in patients whose mechanisms of cellular immunity are weakened. Moreover, it inhibits the multiplication of Herpes viruses.

Indications
The product is recommended as an adjuvant in people with reduced immunity, in the case of recurrent respiratory infections and in the treatment of herpes on the lips and face caused by the herpes simplex virus.

Groprinosin can only be used in patients with a history of herpes simplex infection.

Contraindications
Do not use the drug if you are allergic to any of its ingredients or if you currently have a gout attack (severe joint pain with swelling and redness of the skin, or if there is exudation in the large joints), or tests have shown increased uric acid levels in blood.

Side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Very common side effects (may affect up to 1 in 10 people or more) include temporary increases in the amount of uric acid in the blood.

Common side effects (affects 1 to 10 in 100 people) include:

 • increase in liver enzymes or blood urea nitrogen levels,
 • headaches and dizziness,
 • tiredness or malaise
 • nausea with or without vomiting
 • abdominal pain,
 • itchy skin
 • skin rash (only symptom)
 • arthralgia.Uncommon (1 to 10 people in 1,000) reported:

 • sleepiness or difficulty sleeping (insomnia)
 • diarrhea
 • constipation
 • polyuria (increased urine output),
 • nervousness.With an unknown frequency the following have been observed:

 • epigastric pain,
 • swelling of the face, lips, eyelids or throat (angioedema)
 • hives
 • an allergic reaction
 • an allergic reaction involving the whole body (anaphylactic reaction)
 • anaphylactic shock,
 • dizziness,
 • reddening of the skin (erythema).
 • Warnings and Precautions
 • Before taking the drug, consult your doctor if you have a history of gout attacks or increased levels of uric acid in the blood or urine, have kidney stones in the past, or have kidney problems.
 • If you notice signs of an allergic reaction such as rash, itching, difficulty breathing, swelling of the face, lips, throat or tongue, stop treatment immediately and contact your doctor.


Groprinosin contains sucrose (650 mg in 1 ml of syrup). This should be taken into account if you are diabetic or have an intolerance to some sugars.
The syrup contains approximately 2.5% v / v of ethanol (alcohol), i.e. up to 1600 mg for the maximum daily dose for adult patients (80 ml of syrup). This should be taken into account in pregnant or lactating women, children and at risk groups such as patients with liver disease or epilepsy. The drug is harmful to people suffering from alcoholism.
This product contains less than 1 mm (23 mg) sodium per 80 ml, which means it is essentially "sodium-free".

Keep the drug out of the sight and reach of children.
Store below 25 ° C.
After first opening the bottle, store no longer than 6 months.

Opis

Groprinosin jest to lek w formie suropu, którego substancją czynną jest inozyny pranobeks wykazujący się działaniem przeciwwirusowym i zwiększającym czynność układu odpornościowego. Można go stosować zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci powyżej 1 roku życia.

Skład
Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (Inosinum pranobexum).

1 ml syropu zawiera 50,0 mg inozyny pranobeks.

Substancje pomocnicze: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, sacharyna sodowa, glicerol, etanol 96% oraz aromat malinowy L-144739 (cukier, glikol propylenowy, etanol, naturalna substancja zapachowa).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie. Syrop należy odmierzać za pomocą miarki dołączonej do opakowania.
Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała (1 ml/kg masy ciała) podawane w 3-4 równych dawkach.
Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni, ale po ustąpieniu objawów stosowanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 dzień lub 2.
Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Działanie
Inozyny pranobeks zawatry w składzie stymuluje układ odpornościowy, pobudzając go do pracy, szczególnie u pacjentów których mechanizmy odporności komórkowej są osłabione. Ponadto hamuje on namnażanie wirusów z grupy Herpes.

Wskazania
Produkt zalecany jest wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji oddechowych oraz w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Groprinosin może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z jego składników lub jeśli aktualnie występuje u niego napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku), bądź badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do bardzo często występujących działań niepożądanych (u 1 na 10 osób lub częściej) należy przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 osób na 100) to:

 • podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi,
 • bóle i zawroty głowy,
 • zmęczenie lub złe samopoczucie,
 • nudności z wymiotami lub bez,
 • ból brzucha,
 • świąd skóry,
 • wysypka skórna (jako jedyny objaw),
 • bóle stawów.Niezbyt często ( 1 do 10 osób na 1000) zgłaszano:

 • senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność),
 • biegunkę,
 • zaparcia,
 • wielomocz (zwiększona ilość wydalanego moczu),
 • nerwowość.Z częstością nieznaną obserwowano:

 • ból w nadbrzuszu,
 • obrzęk twarzy, warg, powiek lub gardła (obrzęk naczynioworuchowy),
 • pokrzywkę,
 • reakcję alergiczną,
 • reakcję alergiczną dotyczącą całego ciała (reakcja anafilaktyczna),
 • wstrząs anafilaktyczny,
 • zawroty głowy,
 • zaczerwienienie skóry (rumień).
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta w przeszłości występowały napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego w krwi lub w moczu, występowała w przeszłości kamica nerkowa lub występują zaburzenia czynności nerek.
 • W przypadku zaobserwowania objawów reakcji alergicznej, takich jak: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.


Groprinosin zawiera sacharozę (650 mg w 1 ml syropu). Należy zwrócić na to uwagę, jeśli pacjent choruje na cukrzycę lub nie toleruje niektórych cukrów.
W syropie znajduje się około 2,5% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 1600 mg na maksymalną dawkę dobową dla pacjentów dorosłych (80 ml syropu). Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Lek jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
Produkt zawiera mniej niż 1 mm (23 mg) sodu na 80 ml, co oznacza, że uznawany jest za "wolny od sodu".

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Po pierwszym otwarciu butelki przechowywać nie dłużej niż 6 miesięcy.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również o tych, które wydawane są bez recepty.

Lek może wchodzić w interakcje z:

lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej (allopurynol lub inne leki);
lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego, w tym lekami moczopędnymi np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;
lekami hamującymi czynność układu odpornościowego (leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry);
azydotymidyną (lekiem stosowanm w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV).
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Groprinosin w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Wpływ na badania laboratoryjne
Syrop może powodować czasowe zwiększenie stężenia kwasu moczowego lub azotu mocznikowego we krwi pacjenta, może także powodować podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Syrop dozwolony jest do stosowania u dzieci powyżej 1 roku życia.

View full details