Skip to product information
1 of 3

Aflofarm

Esseliv Max 450mg 30 kapsułek

Esseliv Max 450mg 30 kapsułek

Regular price $16.99
Regular price $18.99 Sale price $16.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Esseliv Max contains essential phospholipids derived from soybeans. The active ingredient of phospholipids is polynylphosphatidylcholine, which contains polyunsaturated fatty acids.

Dosage
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as directed by your doctor or pharmacist. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Recommended dosage
The drug should be taken orally with a meal.
Adults and adolescents
2 capsules (900 mg) 2 times a day. Do not use more than 4 capsules (1,800 mg) in a day.
After 2-3 months of treatment, use a maintenance dose: 1 capsule (450 mg) 2 times a day.
Children weighing more than 15 kg
In children, a dose of 300 mg / 10 kg body weight should be used. per day. On average, 1-2 capsules (450 mg-900 mg) are used 1-2 times a day. Do not use more than 4 capsules (1,800 mg) a day.
The contents of the capsule can be squeezed and served in a small amount of warm milk or water. This way you can give the medicine to a child who cannot swallow the capsule.
Duration of treatment
The drug should be taken for at least 3 months.
If there is no improvement or the patient feels worse after 3 months, contact your doctor.

Ingredients
1 capsule contains 450 mg of soybean phospholipids.

Excipients: solid fat, soybean oil, ethanol, vanilla.

The composition of the hard gelatin capsule: titanium dioxide E171, red iron oxide E172, yellow iron oxide E172, black iron oxide E172, gelatin.

Action
After reaching the liver, the phospholipids contained in the drug are incorporated into the membranes of liver cells. This results in the replacement of existing defects caused by the disease and faster regeneration of damaged liver cells.

Indications
Acute and chronic liver diseases, including:

 • Chronic hepatitis
 • Alcoholic liver damage
 • Toxic and drug-induced liver damage
 • Supporting the treatment of functional disorders of the liver, biliary tract and gallstone disease.


Contraindications
Do not use the drug:

if the patient is allergic to any of the ingredients of the preparation
in children weighing less than 15 kg

Side effects
Mild gastrointestinal symptoms may occur:

 • nausea
 • a loosened stool
 • abdominal discomfort
 • Use of other medications
 • Tell your doctor or pharmacist about all the drugs you are taking or have recently taken, and about any drugs you plan to take.


Pregnancy and breastfeeding
If you are pregnant or breastfeeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.
The safety of using the drug during pregnancy and breastfeeding has not been adequately studied.

Opis
Esseliv max zawiera niezbędne fosfolipidy pochodzące z nasion soi. Aktywnym składnikiem fosfolipidów jest polienylofosfatydylocholina, zawierająca wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie
Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłku.
Dorośli i młodzież
2 kapsułki (900 mg) 2 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 kapsułki (1 800 mg) na dobę.
Po 2 - 3 miesiącach leczenia stosować dawkę podtrzymującą: 1 kapsułkę (450 mg) 2 razy na dobę.
Dzieci o masie ciała powyżej 15 kg
U dzieci należy stosować dawkę 300 mg/10 kg m.c. na dobę. Średnio stosuje się 1-2 kapsułki (450 mg-900 mg) 1-2 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 kapsułki na dobę (1 800 mg).
Zawartość kapsułki można wycisnąć i podać w niewielkiej ilości ciepłego mleka lub wody. W ten sposób można podać lek dziecku, które nie może połknąć kapsułki.
Czas trwania leczenia
Lek należy przyjmować przez co najmniej 3 miesiące.
Jeśli po upływie 3 miesięcy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład
1 kapsułka zawiera 450 mg fosfolipidów z nasion soi.

Substancje pomocnicze: tłuszcz stały, olej sojowy, etanol, wanilia.

Skład kapsułki twardej żelatynowej: dwutlenek tytanu E171, tlenek żelaza czerwony E172, tlenek żelaza żółty E172, tlenek żelaza czarny E172, żelatyna.

Działanie
Zawarte w leku fosfolipidy po przedostaniu się do wątroby są wbudowywane w błony komórek wątrobowych. Powoduje to uzupełnienie istniejących ubytków powstałych wskutek choroby oraz szybszą regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych.

Wskazania
Ostre i przewlekłe choroby wątroby, w tym:

 • Przewlekłe zapalenie wątroby
 • Poalkoholowe uszkodzenia wątroby
 • Toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby
 • Wspomaganie leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żołciowych oraz kamicy żółciowej.


Przeciwskazania
Nie stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu
 • u dzieci o masie poniżej 15 kg

Działania niepożądane
Mogą wystąpić łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego:

 • nudności
 • rozwolniony stolec
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
 • Stosowanie innych leków
 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.


Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie wykonano odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

View full details