Skip to product information
1 of 3

Aflofarm

Esseliv FORTE 300mg, w ostrych i przewlekłych chorobach wątroby, 50 kapsułek

Esseliv FORTE 300mg, w ostrych i przewlekłych chorobach wątroby, 50 kapsułek

Regular price $19.99
Regular price Sale price $19.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Esseliv forte 300mg capsules contain soybean phospholipids, the ingredient of which is polynylphosphatidylcholine. The preparation supports the treatment of functional disorders of the liver, bile ducts and gallstone disease.

Dosage
Orally.
Adults 2 capsules 3 times a day, after 2-3 months use a maintenance dose of 1 capsule 3 times a day. Treatment should last for at least 3 months. The drug should be taken with meals.
Children: On average, the dosage is the same as for adults, i.e. 3-6 capsules of the product per day. In infants, a dose of 1 capsule per 10 kg of body weight was used.

Composition
(1 capsule): Soybean phospholipids containing 300 mg polynylphosphatidylcholine. Excipients: soybean oil, hardened fat, vanillin, indigo carmine, red iron oxide, titanium dioxide, yellow iron oxide.

Action
Soy phospholipids, which are esters of cholinophosphoric acid and unsaturated fatty acids: linic, linolenic and oleic, have a protective and regenerative effect on liver cells. When delivered to the body, they integrate into the cell and cytoplasmic membranes of liver cells (hepatocytes) damaged by hepatotoxic factors (certain drugs, alcohol, organic solvents, microbial toxins, immunological and allergic factors), restoring their proper functioning. As a result, the activity of membrane receptors, membrane enzymatic systems and the processes of active and passive transport are improved.
The administration of phospholipids reduces the development of liver fibrosis and they reduce the amount of free radicals in the liver exposed to toxic factors.
The administration of phospholipids has a positive effect on the lipid metabolism of the body - it lowers the level of cholesterol and lipoproteins in the blood plasma.
Phospholipids are secreted in the bile. The preparation works on the active part of the liver.

Indications
Acute and chronic liver diseases, including: toxic and drug-induced liver damage, alcohol-induced liver damage, chronic hepatitis,

Contraindications
Hypersensitivity to the ingredients of the preparation.

Side effects
Side effects are very rare and, when dosed correctly, are limited to mild gastrointestinal symptoms such as nausea, loose stools or abdominal discomfort. Some people may experience other side effects during use.

Warnings and Precautions
The preparation is not effective in the case of irreversible changes in the liver (cirrhosis, viral hepatitis).

Use of other medications
Tell your doctor about all the drugs you are taking, or have recently taken, and about the drugs you plan to use.

Pregnancy and breastfeeding
The period of pregnancy and breastfeeding The use of the drug in pregnant or lactating women requires medical consultation.

Opis

Esselive forte jest lekiem zawierającym fosfolipidy z nasion soi, których składnikiem jest polienylofosfatydylocholina.Preparat wspomaga leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

Dawkowanie
Doustnie.
Dorośli 3 razy na dobę po 2 kapsułki, po 2-3 miesiącach stosować dawkę podtrzymującą 3 razy na dobę po 1 kapsułce. Leczenie powinno trwać co najmniej 3 miesiące. Lek należy przyjmować w trakcie posiłków.
Dzieci: Przeciętnie stosuje się dawkowanie analogiczne jak u dorosłych tj. 3-6 kapsułek produktu na dobę. U niemowląt stosowano dawkę 1 kapsułki na 10 kg masy ciała.

Skład
(1 kapsułka): Fosfolipidy z nasion soi zawierające polinylofosfatydylocholinę 300 mg. Substancje pomocnicze: olej sojowy, utwardzony tłuszcz, wanilina, indygotyna, tlenek żelaza czerwony, dwutlenek tytanu, tlenek żelaza żółty.

Działanie
Fosfolipidy sojowe będące estrami kwasu cholinofosforowego i nienasyconych kwasów tłuszczowych: linowego, linolenowego i oleinowego wywierają działanie ochronne i regeneracyjne na komórki wątroby. Dostarczone do ustroju wbudowują się w błony komórkowe i cytoplazmatyczne komórek wątroby (hepatocytów) uszkodzonych przez czynniki hepatotoksyczne (niektóre leki, alkohol, rozpuszczalniki organiczne, toksyny drobnoustrojów, czynniki immunologiczne i alergiczne) przywracając ich prawidłowe funkcjonowanie. W wyniku tego poprawie ulega działanie receptorów błonowych, błonowych układów enzymatycznych oraz procesy transportu czynnego i biernego.
Podawanie fosfolipidów ogranicza rozwój zwłóknienia wątroby oraz zmniejsza one ilość wolnych rodników w wątrobie narażonej na działanie czynników toksycznych.
Podawanie fosfolipidów wpływa korzystnie na gospodarkę lipidową ustroju - obniża poziom cholesterolu i lipoprotein w osoczu krwi.
Fosfolipidy są wydzielane z żółcią. Preparat działa na czynną część wątroby.

Wskazania
Ostre i przewlekłe choroby wątroby, w tym: toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby, poalkoholowe uszkodzenia wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby,

Przeciwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Działania niepożądane
Działania niepożądane są bardzo rzadkie i przy prawidłowym dawkowaniu ograniczają się do łagodnych objawów ze strony przewodu pokarmowego takich jak nudności, luźne stolce lub uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. U niektórych osób w czasie stosowania mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Preparat nie jest skuteczny w przypadku nieodwracalnych zmian w wątrobie (marskość, wirusowe zapalenie wątroby).

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Okres ciąży i karmienia piersią Stosowanie leku u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią wymaga konsultacji lekarskiej.

View full details