Skip to product information
1 of 2

SALCO

Bocheńska Lecznicza Sól jodowo-bromowa, 1 kg

Bocheńska Lecznicza Sól jodowo-bromowa, 1 kg

Regular price $10.99
Regular price Sale price $10.99
Sale Sold out
Shipping calculated at check-out. FREE Shipping >$99

Bochnia healing iodine-bromine salt - crystalline powder

Dosage

Bocheńska Medicinal Iodine-Bromine Salt can be used in the form of an aqueous solution for bathing and inhalation.
Preparation of the bath solution
For bathing, it is recommended to use 1-3%, exceptionally up to 6% (skin diseases) of the Bochnia Medicinal Iodine-Bromine Salt. This means that on average, 1-3 kg should be poured onto a bathtub of water (approx. 100 l).
The treatment should begin with the use of a lower concentration and then gradually increase the concentration of iodine-bromine salt in the bath.
For children, the concentration of the bath solution should not exceed 1.5% (1.5 packages per 100 l of water).
The optimal bath temperature is 35-36 ° C.
Preparation of the solution for inhalation
To prepare a solution of appropriate concentration, dissolve 1-2 tablespoons of iodine-bromine salt in 1 glass of water at 37 ° C.
Inhalations are made by directly inhaling the vapors of the solution or by using an inhaler.
The frequency of inhalation use as indicated by the doctor.

Ingredients
Iodine-bromine salt, including:

 • iodides - not less than 0.03%
 • bromides - not less than 0.05%
 • calcium - not less than 1.5%
 • magnesium - not less than 0.8%
 • sodium - not less than 35%
 • chlorides - not less than 55%
 • iron - no more than 0.001%
 • water - no more than 18%
 • ingredients insoluble in water - not more than 0.5%


Action
A warm mineral bath works comprehensively through thermal, mechanical (hydrostatic pressure) and chemical factors. The appropriate concentration of the solution and optimal temperature (35-360C) affect both the skin and mucous membranes, and indirectly the entire body.
The appropriate temperature and minerals in the bath cause the skin to soften, allowing the absorption of minerals. The "salt coat" formed on the skin provides long-lasting osmotic stimuli, has antiseptic properties and supports the treatment of skin diseases. Brine baths have an overheating effect that is stronger than that of water baths, stimulating biochemical processes during and for a longer time after bathing. As a result of a series of baths, normalization of the functions of the vegetative nervous system and the pituitary-adrenal system is observed, which reduces the severity of symptoms of rheumatic diseases. Skin conductivity decreases, neuralgic ailments weaken, nervousness and agitation decrease.
Baths and inhalations facilitate the elimination of inflammatory foci, have anti-inflammatory and disinfecting properties. During inhalation, the mucus remaining in the respiratory tract is thinned. The iodine-bromine salt solution is anti-inflammatory and antiseptic. Iodine compounds can affect the thyroid gland

Indications

 • In rheumatic diseases
  • rheumatoid arthritis
  • ankylosing spondylitis
  • degenerative diseases of the spine and joints
  • rheumatic inflammation of muscles and tendons
  • inflammation of the nerve roots
  • traumatic diseases of the musculoskeletal system
  • convalescence
 • In metabolic diseases
  • gouty arthritis
  • prophylaxis of hypothyroidism
  • in gynecology
  • chronic adnexitis
  • In dermatology, as an auxiliary measure
 • psoriasis, ichthyosis, chronic eczema, vascular neurosis
 • In diseases of the vascular system
  • peripheral blood circulation disorders in the extremities


Contraindications
Do not use the preparation:

 • in acute inflammation
 • in heart failure
 • in diseases of the coronary vessels
 • with heart defects
 • in neoplastic diseases
 • with active tuberculosis processes
 • in hypertension
 • with psychopathy
 • with an overactive thyroid gland


Side effects
Not known

Use of other medications
Tell your doctor about all the drugs you are taking, or have recently taken, and about the drugs you plan to use.

Opis

Bocheńska sól lecznicza jodowo-bromowa - proszek krystaliczny

Dawkowanie

Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa może być używana, w postaci roztworu wodnego do kąpieli i inhalacji.
Przygotowanie roztworu do kąpieli
Do kąpieli zaleca się stosowanie 1-3%, wyjątkowo do 6% (choroby skóry) roztworu wodnego Bocheńskiej Leczniczej Soli Jodowo-Bromowej. Oznacza to, że przeciętnie na wannę wody (ok. 100 l) należy wsypać 1-3 kg.
Kurację powinno się rozpocząć od stosowania niższego stężenia a następnie stopniowa zwiększać stężenie soli jodowo-bromowej w kąpieli.
Dla dzieci stężenie roztworu do kąpieli nie powinno przekroczyć 1,5% (1,5 opakowania na 100 l wody).
Optymalna temperatura kąpieli wynosi 35-36°C.
Przygotowanie roztworu do inhalacji
Dla przygotowania roztworu o odpowiednim stężeniu rozpuszcza się 1-2 łyżek stołowych soli jodowo-bromowej w 1 szklance wody o temp. 37°C.
Inhalacje wykonuje się przez bezpośrednie wdychanie oparów roztworu lub przy użyciu inhalatora.
Częstość stosowania inhalacji wg wskazań lekarza.

Skład
Sól jodowo-bromowa w tym:

 • jodki - nie mniej niż 0.03%
 • bromki - nie mniej niż 0.05%
 • wapń - nie mniej niż 1.5%
 • magnez - nie mniej niż 0.8%
 • sód - nie mniej niż 35%
 • chlorki - nie mniej niż 55%
 • żelazo - nie więcej niż 0.001%
 • woda - nie więcej niż 18%
 • składniki nierozpuszczalne w wodzie - nie więcej niż 0.5%


Działanie
Ciepła kąpiel mineralna działa kompleksowo poprzez czynniki termiczne, mechaniczne (ciśnienie hydrostatyczne) i chemiczne. Odpowiednie stężenie roztworu i optymalna temperatura (35-360C) działają zarówno na skórę i błony śluzowe, jak i pośrednio na cały organizm.
Odpowiednia temperatura i składniki mineralne kąpieli powodują rozpulchnienie naskórka, umożliwiając wchłanianie składników mineralnych. Powstający na skórze "płaszcz solny" dostarcza długotrwałych bodźców osmotycznych, działa antyseptycznie i wspomaga leczenie chorób skóry. Kąpiele solankowe wywierają działanie przegrzewające silniejsze niż kąpiele wodne, pobudzając procesy biochemiczne w trakcie i przez dłuższy czas po kąpieli. W wyniku serii kąpieli obserwuje się normalizację czynności wegetatywnego układu nerwowego i układu przysadka-nadnercza, co zmniejsza nasilenie objawów schorzeń reumatycznych. Zmniejsza się przewodnictwo skóry, dolegliwości neuralgiczne ulegają osłabieniu, zmniejsza się nerwowość i pobudzenie.
Kąpiele i inhalacje ułatwiają likwidację ognisk zapalnych, działają przeciwzapalnie i odkażająco. Podczas inhalacji rozrzedzeniu ulega śluz zalegający w drogach oddechowych. Roztwór soli jodowo-bromowej działa przeciwzapalnie i antyseptycznie. Związki jodu mogą wpływać na gruczoł tarczycowy

Wskazania

 • W schorzeniach reumatycznych
  • reumatoidalne zapalenie stawów
  • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
  • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów
  • zapalenie reumatyczne mięśni i ścięgien
  • zapalenie korzonków nerwowych
  • schorzenia pourazowe narządu ruchu
  • rekonwalescencja
 • W chorobach przemiany materii
  • dnawe zapalenie stawów
  • profilaktyka niedoczynności tarczycy
  • w ginekologii
  • przewlekłe zapalenie przydatków
  • W dermatologii, jako środek pomocniczy
 • łuszczyca, rybia łuska, wyprysk przewlekły, nerwice naczyniowe
 • W chorobach układu naczyniowego
  • zaburzenia ukrwienia obwodowego kończyn


Przeciwskazania
Nie stosować preparatu:

 • w ostrych stanach zapalnych
 • w niewydolności krążenia
 • w chorobach naczyń wieńcowych
 • przy wadach serca
 • przy chorobach nowotworowych
 • przy czynnych procesach gruźlicowych
 • przy nadciśnieniu tętniczym
 • przy psychopatii
 • przy nadczynności tarczycy


Działania niepożądane
Nie znane

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

View full details